Gällsängenskogen naturreservat

Gällsängenskogen har ett rikt fågelliv. Det är också gott om vedsvampar och mossor. Naturreservatet är väl värt ett besök.

Gällsängenskogen ligger knappt två mil norr om Finspångs tätort. Området sluttar mot sydväst och är något källpåverkat i de lägst belägna partierna. Här växer en lövskog som slutit sig efter att hävden upphört. Betesdrift har inte förekommit efter 1937 och idag utgörs trädskiktet av framför allt asp, björk, bitvis rikt med hassel samt gran. I reservatets norra del finns röjningsrösen som vittnar om gamla tiders ängsbruk.

Trädskiktet innehåller enstaka äldre ekar, klibbal i fuktdrågen samt ett lindbestånd på nära en hektar i sydöstra kanten. Till undervegetationen hör förutom hassel även ask och hägg. I ljusare avsnitt t ex i brynen mot sjön, fuktdrågen och i den tidigare ledningsgatan märks en yngre generation av ek, asp, gran, klibbal och ask.

I övrigt är det sparsamt med lövträdsföryngringen och björken i området dör av i ganska snabb takt. Lågor och högstubbar av björk utgör därför den främsta källan till död ved.

Området håller på att utveckla höga naturvärden knuten till död skuggad lövved. Andelen död granved ökar också genom fällning och ringbarkning. Spår av bäverns framfart syns i sjökanten genom fällningar av många grova aspar.

För fågellivet är den flerskiktade skogen viktig bland annat som rovdjursskydd och för mängden insekter och larver som lever av lövverket och utgör en viktig födoresurs. Skiktningen bidrar även till en variation av häckningsmiljöer i området med bland annat håligheter och mjuk lövved i vilken även småfåglar kan hacka ut sina bohål. Död lövved hyser en artrik vedsvampflora med bland annat de rödlistade arterna vit vedfingersvamp, kandelabersvamp och koralltaggsvamp.

Mindre flugsnappare har påträffats i området och kan möjligen häcka. Området utnyttjas även av flera hackspettar. Större och mindre hackspett samt göktyta häckar sannolikt inom reservatet. Här förekommer även till exempel rödvingetrast, grönsångare, spillkråka, stenknäck och gärdsmyg.

Markfloran består främst av vårblommor som ormbär, tandrot, vitsippa, blåsippa, nattviol och vårärt. I sumpskogarna växer älggräs, kärrfibbla, skärmstarr och gullpudra. På äldre lövträd och stenar växer en rik mossflora och enstaka krävande lavar. Bland lavarna finns rödbrun blekspik, rostfläck, sotlav, lönnlav och glansfläck och av mossor asphättemossa, fjädermossa, trubbfjädermossa, guldlockmossa och fällmossa.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 15,7 ha
Skyddsår: 2009
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland