Fröjerum naturreservat

Fröjerums naturreservat är ett stort sammanhållet område med lövrik naturskog med en blandning av många olika trädslag och buskar. Här finns en rikedom av mossor, lavar och svampar. Hålhäckande fåglar gillar den döda veden i reservatet. Delar av området betas för att bevara den artrika floran.

Ett tydligt kännetecken för en naturskog är att den ser ”stökig” och kanske lite svårframkomlig ut. Det är en skog i sitt naturliga tillstånd, där träd ligger där de fallit och nya träd växer upp där fröna gror. Inte på raka led, som i en plantering.

Naturskogen har gott om murkna stubbar, torrträd och annan död ved, som hyser mycket liv för att vara döda... Här trivs många ovanliga insekter, svampar, lavar och mossor. I torrstubbarna häckar hackspettar och så fort de flyttar, tar någon annan fågel tacksamt över den lediga bostaden.

I Fröjerums naturreservat påträffas flera lavar, mossor, kärlväxter och svampar som är knutna till lövnaturskog med hög andel äldre lövträd och död ved. I området finns även flera arter av hålhäckande fåglar, vilket ytterligare förstärker bevarandevärdena.

På den bördiga marken växer gott om vitsippa och blåsippa och även de lite ovanligare vårärt, vippärt och tandrot blommar på våren tillsammans med vätteros och lungört.

Stora insatser har gjorts för att minska barrträdens inverkan på lövskogen genom avverkningar och röjningar. "Förgraning" är ett stort problem i många naturtyper i Östergötland.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 81,5 ha
Skyddsår: 2001
Markägare: privatägd
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland