Forsums gammelskog naturreservat

Ett nytt naturreservat om cirka 100 hektar och en riktig pärla bland barrskogsreservaten. Bland Östergötlands över 200 naturreservat tillhör Forsum gammelskog topp-10-objekten, varav alla ligger i länets östra delar.

Om du följer Östgötaleden mellan Söderköping och Stegeborg passerar man igenom reservatet i branterna ovanför sjön Strohlången och gården Forsum. Man kan också nå reservatet bilvägen från E22, avfart Grimsum och ta norrut vid Fängebo. En ny P-plats finns anlagd utmed grusvägen. Under 2015 har en ny vandringsled dragits igenom reservatet som skall bli den nya dragningen av Östgötaleden i området, mynnar nere vid Stora Björkbråten.

Forsums gammelskog är ett stort barrnaturskogsområde med 150-200-årig skog med få spår av sentida avverkningar, vilket också gör inslaget av lövträd betydande. Däremot finns tydliga spår av sentida tillväxthöjande åtgärder såsom skogsdikning genom sumpskogar och mossar.

Skogen domineras av tallskogsklädda hällmarker som präglats av århundraden av naturliga skogsbränder och många träd bär spår av brand, så kallade brandljud. En liten spillra, 1-2ha, av riktigt gammal 3-400-årig brandpräglad tallnaturskog finns väster om Kattgullemossen. Kattgulletallen är sevärd, den står 15m in på Holmens marker. 

Mellan höjderna och sumpskogarna drar sig långsträckta stråk av mycket värdefull, långsamt växande cirka 200-årig granskog på frisk mark. Träden är här så gamla och livsbetingelserna så perfekta med skugga och luftfuktighet att barken är full av klart synliga signalarter såsom gammelgranslav och kattfotslav. 10 hotade arter som är knutna till både tall- och granmiljöer, är funna i området. Avsaknad av skogsbruk gör också skogen full av död ved i form av högstubbar, torrakor och lågor.

Forsums gammelskogs naturreservat med sin karaktär och storlek har få motsvarigheter i länet. Området är mycket besöksvärt.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 98 ha
Skyddsår: 2013 
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland