Farsboviken naturreservat

Farsboviken är ett värdefullt skogsområde som domineras av ädellövskog i en sluttning ner mot sjön Roxen. I området finns en stor mångfald av växter och djur knutna till lövskog med flera hotade arter av mossor och lavar.

Den starkt hotade laven blekskaftad nållav är påträffad i området. Arten är en av Europas sällsyntaste lavar. Östergötland har ett stort ansvar för denna art. Av cirka 10 fynd i hela Sverige har cirka 1/3 av fynden hittats i vårt län.

Därtill är hittills sjutton stycken signalarter påträffade som indikerar en naturvärdefull ädellövskog. Bland dessa kan nämnas lunglav, liten blekspik, grynig filtlav och piskbaronmossa. En del av ädellövträden är ihåliga, vilket tillsammans med det solexponerade läget gör det sannolikt att det finns rödlistade insekter i området.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 22 ha
Skyddsår: 2003
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland