Fallingeberg naturreservat

Fallingebergs naturreservat är ett större område gammal barrnaturskog strax öster om sjön Yxningen. Skogen är varierad med allt från mager, brandpräglad hällmarkstallskog där det finns gott om riktigt gamla tallar, till frodig grov och långsamt växande granskog, kärr och sumpskog. Det varierade och småkuperade skogsområdet har också ett stort inslag av grova lövträd, främst asp. Inslaget av död ved börjar också öka inte minst efter stormarna Gudrun och Per.

Fallingeberg ligger i Ringarums socken i Valdemarsviks kommun cirka 8 km nordväst om Valdemarsvik. Naturreservatet utgörs till större delen av gammal barrskog som är mycket varierad med tallskog på hällarna i höjderna och granskog i sänkorna. Även några sumpskogar finns i området. På hällmarkerna finns gott om riktigt gamla tallar och gamla långsamt växande granar. På några ställen finns gott om grov död ved. I ljusare partier av skogen finns rikligt med hänglavar.

De gamla träden och tillgången på död ved gynnar ovanligare arter av lavar, mossor och svampar. På asplågor har de hotade arterna veckticka och kandelabersvamp påträffats och på granlågor grön sköldmossa, liten hornfliksmossa och ullticka. Marksvampfloran är fläckvis intressant i gransänkorna. Här påträffas bland annat sex arter taggsvampar som är signalarter för att skogen är gammal och oftast orörd.

För dig som besökare

Östgötaledens sträckning skär rätt igenom reservatet och du kan följa leden uppifrån Svartvik och Karlslund i norr ner till Fallingeberg. Inte långt från torpet Svenssund finns en större kolbotten.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten