Ekhultebergen naturreservat

I den riksintressanta och mycket natursköna Uknadalen i sydöstra Östergötland ligger Ekhultebergens naturreservat - en av de största urskogslika skogarna i länet. Bland ståtliga gamla tallar på bergiga marker och ädla lövträd ner mot sjön lever ett stort antal speciella och ovanliga varelser.

Ekhultebergens naturreservat ligger i både Östergötlands- och Kalmar län. Det omfattar mäktiga förkastningsbranter ner mot sjön Åkervristen och ett stort skogsområde beläget på höjdplatån ovanför branten.

Uppe på de karga hällmarkerna växer tallar som med sitt djupa rotsystem når till vatten och näring. Granarnas rötter går inte lika djupt, varför man finner dem i de fuktiga sänkorna. På de solbelysta branterna ner mot sjön klänger ädellövträden lind och ek.

Tack vare den svåra terrängen har skogen fått stå orörd genom flera århundranden. Bara några få kolbottnar skvallrar om människans små nyttjanden av skogen.

Man har funnit granar som varit över 200 år och tallar i en respektingivande ålder om 400 år. Sådana tallar känns igen på sin släta ytterbark som brukar liknas vid krokodilskinn, därav namnet krokodilbark eller pansarbark.

Vissa av tallarna är gulfärgade på sina solbelysta sidor. Där har den svarta praktbaggen varit framme. Denna mycket sällsynta skalbagge lever i skorpbarken på urskogstallar i sydöstra Sverige. Träden skadas inte men avger kåda som färgar dem gula.

I lite mer fuktiga delar av tallskogen hänger den hotade laven ringlav ned från grenarna. Den liknar skägglav, men är större och genom sprickor i det yttre skiktet ses det vita innanmätet som ljusa ringar.

I reservatet finns många döda träd, både liggande och ännu uppräta. Dessa är viktiga tillhåll för många svampar, lavar och insekter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 196,4 ha
Skyddsår: 2001
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Kalmar