Dyhult naturreservat

I det effektivt brukade skogslandskapet öster om sjön Strohlången ligger Dyhult naturreservat, ett av länets mindre. Tillsammans med Hälla naturreservat som ligger strax norrut bildar det dock ett mycket stort och skyddsvärt gammelskogsområde. Dyhult är kuperat och karaktäriseras av mager hällmarkstallskog med stort inslag av gamla träd och död ved, barrblandskogar och låglänta blöta tallrismossar.

Området består av en gammelskogsmosaik av 200-250-åriga hällmarkstallskogar omväxlande med tallrismossar och ”tjusor” med granskog och gamla aspar.

Tjädern har valt mossen i reservatets kärna, med omgivande hällar, till sin lekplats. Denna vår största skogshöna är kräsen; bara de finaste pärlorna i våra skogar duger som fortplantningsarena.

Få spår vittnar om att skogen någonsin varit påverkat av skogsbruk.

Reservatets äldre barrskog hyser signalarter som kattfotslav, gammelgranslav och tallticka.

För dig som besökare

Från Östgötaledens sträckning väster om reservatet finns en liten reservatsslinga som du kan följa för att uppleva områdets mångfald och skönhet.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 20,1 ha
Skyddsår: 2009
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland