Brokind naturreservat

I Brokind finner du värdefulla lövskogar och en av de vackraste och artrikaste ekhagarna i det östgötska Eklandskapet. Intill den fina slottsmiljön och ekhagen flyter Stångån och Kinda kanal fram genom en gammal kulturbygd.

Naturen i Eklandskapet, som ligger mellan slätten i norr och höglandet i söder, är av riksintresse. På Åsmedstadängen, även kallad Skolhagen, utbreder sig ett betat landskap med glest stående gamla, knotiga ekar. En sådan ekjätte är sin egen lilla värld med invånare av upp till tusen olika arter. Det är främst lavar, svampar och insekter, men även fåglar och fladdermöss, som är beroende av dessa träd.

I den rötade vedmjölen som kallas "mulm", inuti ekarnas håligheter, lever larven till Östergötlands landskapsinsekt - läderbaggen.  Läderbaggen blir upp till 3 centimeter stor, är vackert brunglänsande och har en doft som påminner om aprikos.

Arten är idag sällsynt i hela Europa, i Sverige har den sina starkare fästen i Östergötland, östra Småland och Blekinge. Den har mycket höga krav på sin livsmiljö och är därför en viktig indikator på värdefull natur – finns läderbaggen finns också en mängd andra hotade insekter, lavar och svampar.

Bland alla dessa kan nämnas några få exempel som de sårbara arterna matt mjölbagge och mulmknäppare samt gammelekslav, kärnticka och tårticka. Den sistnämnda har fått sitt namn av de klara vätskedroppar som tränger fram ur fruktkroppen. Bland fåglarna kan nämnas de sårbara arterna mindre hackspett och mindre flugsnappare. Hagens mest sällsynta växt är den mycket ovanliga stubbdaggkåpan.

Brokinds naturreservat består av ytterligare tre områden. Alldeles utanför Brokinds samhälle, ligger Ängsdjurgården. Namnet säger oss att där det idag växer tät, delvis sumpig, ädellövskog, en gång varit öppen mark. Den har använts både till jaktpark, bete och slåtter.

Längre söderut ligger ett delområde med lövskogsklädda marker, delvis brant sluttande från Halls berg. Det fjärde området ligger nordväst om Brokinds slott och kallas Kohagen. Det är en ekhagmark under igenväxning. Alla dessa områden är värdefulla miljöer för framför allt mossor, lavar, svampar, insekter och fåglar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 68,3 ha
Skyddsår: 1994
Markägare:
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland