Bredsjömossen naturreservat

Naturen i Bredsjömossen bjuder på omväxlande näringsrika och näringsfattiga naturtyper. Exempelvis finns örtrik granskog, sumpskogsmosaik och öppna högmossar.

Naturreservatet är cirka 220 hektar stort och ligger vid Bredsjön 7 kilometer nordost om Godegård kyrka i Motala kommun.

Bredsjömossens naturreservat kan erbjuda upplevelser av vildmark med vidsträckta myrar och mossar omgivna av varierande skog, sumpskogsmosaik, lövskog och doftande skvattramtallmossar.

Här kan man upptäcka spår efter bäverns framfart och höra enkelbeckasinens gnäggande spelflykt medan man strövar utmed någon av de många viltväxlarna som löper över våtmarken och särskilt utmed Bredsjöns strand.

Området har även en fascinerande kulturhistoria med dalkarlar som handgrävt djupa diken, misslyckade försök att vända på sjöns avrinning för att gynna flottning, kavelbroar och stigar för att underlätta och förkorta den långa vandringen till kyrkan med mera.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 336,8 ha
Skyddsår: 2012
Markägare: privat, Linköpings stift och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland