Bråviken naturreservat

Bråvikens marina naturreservat är Östergötlands största naturreservat och täcker en stor del av Arkösunds skärgård. I reservatet ingår ett hundratal öar och skär. Reservatet har ett rikt växt- och djurliv både på land och i vattnet.

Det är ett långsträckt reservat i Bråvikens mynning som spänner från innerskärgård vid Yxnö till ytterskärgården i nordost om Arkösund. Reservatet är 9 248 hektar stort och hela 95 procent utgörs av vattenmiljöer.

Grunda bottnar ned till sex meters djup har särskilt höga naturvärden. Det exponerade läget gör att hårdbottnar med blåstång och rödalger är vanligast, men det finns även grunda mjukbottnar med rik växtlighet i små vikar, så kallade flador och glon, som är viktiga lekområden för fisk.Totalt har 19 fiskarter påträffats där strömming, abborre, nors och skarpsill dominerar.

I reservatet finns minst 35 arter av makroalger. Blåstång är vanligast men det finns även flera rödalger och ovanliga kransalger. Bottnarnas djurliv domineras av blåmussla, Östersjömussla och hjärtmussla samt den amerikanska havsborstmasken Marezellaria, som är en främmande art i vår skärgård.

Öarna är mycket varierande. På några står gammal naturskogslik skog av gran och tall. På andra finns blöta sumpskogar med mycket döda träd. På en del öarna växer lövskog med grova ekar, men även ask och lind som bär spår av lövtäkt, så kallad hamling. Lövet användes förr som foder åt djuren och av lindgrenarnas bark gjordes bastrep.

På hällmarksskog där tallarna ofta är gamla kan man hitta sydlig ladlav. Denna ovanliga och gula lav växer på tallstammar som stått döda länge och fått en vacker silvergrå färg. På de gamla träden kan man hitta vedsvampen tallticka och ofta hackspettars bohål.

Blomsterprakten på många av öarna är stor med arter som rödblära, styvmorsviol och mandelblom. Klippskrevorna är prunkande rabatter av gul fetknopp, lila gräslök och röda fackelblomster. På en ö finns skärgårdens enda växtplats av vresros.

Många skär, till exempel Penningskären och Ölskären har ett rikt fågelliv med trutkolonier, svärta, labb och den ovanliga tobisgrisslan. Typiska växter på dessa skär är klibbglim och malört.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Toalett Toalett

Kontakt

Naturvårdsenheten