Bråtberget naturreservat

Bråtbergets naturreservat ligger i ett vackert förkastningslandskap alldeles intill sjön Björkern. Nivåskillnaderna inom området är stora, över 100 meter från bergtopp till sjöns vattenyta. Här kan du få se många värdefulla barrnaturskogar och ädellövskogar och möta många gamla ekar. Här finns en rad rödlistade lavar som de flesta är knutna till ek.                        

Den östra delen av reservatet består av en ekdominerad ädellövskog med stort inslag av gamla, ofta långsamt växande träd, och av grov död ved. De långsamt växande ekarna är värdar för en mycket värdefull lav- och insektsfauna.

Själva Bråtbergets sydsluttning är mycket brant. Här växer en värdefull kärlväxtflora med bland annat myska, tulkört och vårärt.

Den västra delen av reservatet delas av en väg. Norr om vägen finns ett stort, varierat område med en talldominerad bergsbrant i söder och en naturskogsartad barrblandskog i norr.

I hela området, men mer koncentrerat i bergbranten, växer långsamt växande gamla ekar med en värdefull lavflora. Här växer bland annat de hotade arterna brun nållav och skuggorangelav.

Det finns mycket gott om död ved i hela området. Markfloran är i branten av torrängstyp med arter som vippärt, tulkört, blåmonkar och kungsmynta. På lodytor (vertikala bergsytor) växer bland annat bårdlav, fällmossa och trädporella. Den rödlistade arten ärtvicker med få svenska förekomster växer i branten.

I den västra delen söder om vägen finns en talldominerad bergsbrant med stort inslag av senvuxna tallar, senvuxna ekar, björk och asp. Även här växer en värdefull lavflora på de senvuxna gamla ekarna med bland annat de rödlistade arterna rosa skärelav, violettbrun skivlav och guldropplav. Det finns mycket gott om exponerad död ved.

Reservatsparkeringen ligger på en vacker liten udde ute i sjön i östra kanten. Man kan ta en avstickare upp på den korta vandringsleden som når högsta bergtoppen i området.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 82 ha
Skyddsår: 2006
Markägare:
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland