Borgs ekhagar naturreservat

Naturreservatet Borgs ekhagar är cirka 17 hektar och består till största delen av öppna ekhagmarker med spärrgreniga ekar, varav ett antal mycket gamla och ihåliga ekar. Området är rikt på fornlämningar.

Naturreservatet består i huvudsak av ekdominerade lövträdsbevuxna hagmarker i anslutning till Borgs kyrka. Ekhagmarkerna är i huvudsak öppna med enstaka mindre ytor med ett tätare träd- och buskskikt.

Lav- och insektfaunan har ett mycket högt värde med ett flertal ytterst sällsynta arter främst knutna till de många grova träden. De mest krävande arterna har också ett mycket specialiserat levnadssätt som gör att de kräver till exempel en viss ålder, rötskada eller exponering på trädet för sin långsiktiga överlevnad.

Ekhagen i sydväst har ett stort gravfält från järnåldern med 52 runda stensättningar, 5 högar och 1 kvadratisk stenstättning. Detta område är även fornvårdsområde.

Strax norr om denna ekbacke fortsätter ytterligare ett fornlämningsområde, troligen har de hängt ihop innan gamla Norrköpingsvägen delade upp det i två delar. I hela reservatet finns inte mindre än 5 större fornlämningar och 2 punktobjekt.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten