Borgarmon naturreservat

Borgarmon är ett berg med betespräglade ädellövskogar och ekhagmarker. Mindre hackspett och skogsduva är ovanliga fåglar som häckar i området. Den rika kulturhistorien i bygden manifesteras bland annat av fornborgen på bergets topp.                                             

Borgarmons naturreservat utgörs till stor del av berget Borgarmon, som höjer sig som högst ca 50 meter över omgivande låglänta marker. Från berget har man en vidsträckt utsikt norrut över sjön Järnlunden och dess öar. På toppen av berget finns också en stor fornborg med lämningar i form av stenvallar.

Så gott som hela det 21 hektar stora naturreservatet är trädklätt. Ädellövskog, triviallövskog och lövträdsrik barrskog dominerar. Men träd- och buskskiktet skiftar mycket beroende på jordmån och jorddjup.

I den nordöstra delen finns en blandskog med tall och gran där inslaget av lövträd av främst ek, asp och björk är stort. I nordväst dominerar barrträd men utmed den västra kanten tar lövträd i form av ek, asp och björk över dominansen. I och nedanför fornborgen, och lite längre söderut, växer en blandskog med gammal gran och långsamt växande lövträd, bland annat ek.

På bergets östra sida finns en ekdominerad lövskog med inslag av lind och gamla aspar. Längst i söder finns dels ekdominerade betesmarker, dels lövskogar av olika slag. Betesmarkerna har en karakteristisk betesmarksflora med ljusälskande arter trots att området är relativt slutet idag.

Hela naturreservatet har en historia som betesmark och/eller slåttermark vilket bland annat framgår av häradskartan från 1870-talet. Enligt uppgift betades området fram till 1950-talet med får för att därefter i stora delar överges som betesmark. I den södra delen av naturreservatet finns marker som fortfarande hävdas som betesmark.

I naturreservatet finns en rik moss-, lav- och svampflora och förutsättningarna är goda för ett rikt och varierat insektsliv. Flera områden i reservatet är också utpekade som nyckelbiotoper av Skogsvårdsstyrelsen. Bland hotade arter märks rosa skärelav och mindre hackspett.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 20,7 ha
Skyddsår: 2006
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland