Boda naturreservat

Boda naturreservat är ett kuperat berg- och brantområde ner mot sjön Åsunden. Barrskog av naturskogsartad karaktär dominerar och inslaget av hällmarker är stort.                

I branterna finns stort inslag av ädellövträd, mestadels ek. En del områden är av ädellövkaraktär men även aspdominerade partier finns. Skogen har en orörd karaktär och har få spår av skogsbruksåtgärder i sen tid. Vissa delar av reservatet bär fortfarande spår av tidigare skogsbete.

Reservatet är typiskt för området runt sjön Åsunden. Det är ett kuperat landskap som domineras av skog med stora inslag av hällmarker i branter och på höjderna.

Det är barrskog med relativt hög ålder som dominerar. En stor del av skogen är naturskogsliknande vilket gynnar många djur, svampar, mossor och lavar.

Flera rödlistade arter och signalarter har hittats i reservatet. Några som kan nämnas är vätteros, fällmossa, vit vedfingersvamp och tjäder.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Skidled Skidled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 33,7 ha
Skyddsår: 2009
Markägare: privat och statlig
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland