Bläsebo naturreservat

I Bläsebo naturreservat växer en 150-årig blandskog med gamla granar och tallar. Här finns också Svartgölen, en liten sjö, som ligger omgiven av blöta kärrmarker. I området finns en tallbevuxen ås och en granbevuxen sluttning med källmiljöer där grundvattnet sipprar fram i den nedre delen. Genom hela naturreservatet sträcker sig en våtmark som i norr är skogsbevuxen och i söder helt öppen. Bläsebo naturreservat är 19 hektar stort.

I den gamla skogen i Bläsebo naturreservat lever arter som är knutna till gamla träd och kärrmarker. Många arter av lavar, mossor och svampar som är krävande och numera sällsynta finns i skogen. Här växer till exempel platt spretmossa, grön sköldmossa, kattfotslav, hållav och dofttaggsvamp. I våtmarken finns arter som gräsull och slåtterblomma.

Fåglar som finns i reservatet är bland annat trana, skogssnäppa och tjäder. Tallskogarna i naturreservatet har under tidigare århundraden brunnit vid flera tillfällen liksom många andra liknande skogsmiljöer i den här delen av landet. Sedan människor i senare tid kom till trakten har skogen nyttjats som skogsbete för boskapen.

Bläsebo naturreservat ger trots sin litenhet en känsla av orörd vildmark. I närheten ligger Stutagölens och Gallebo naturreservat som kan båda besökas samma dag med bara en promenad mellan reservaten. I framtiden finns det planer på att länka ihop ett flertal naturreservat i närområdet med en gemensam vandringsled.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 18,9 ha
Skyddsår: 2012
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland