Båsebergskogen naturreservat

I Båsebergskogen växer mycket riktigt gamla tallar och granar. Det finns också rikligt med död ved i naturreservatet.

Båsebergskogens naturreservat ligger cirka 5 kilometer nordväst om Godegårds kyrka. De högsta delarna når cirka 195 meter över havet. Här finns en kuperad barrblandskog av blåbärstyp med inslag av sumpskogspartier. Inslaget av riktigt gamla, ofta långsamt växande tallar och granar är stort och det förekommer också rikligt med död ved i form av gran- och tallågor, torrgranar och torrakor.

I de fuktigare partierna, i sluttningar och sumpskog förekommer gammelgranslav samt kattfotslav på gran. På granlågor i sluttningen växer vedtrappmossa och flagellkvastmossa.

På marken förekommer bland annat svart taggsvamp, dropptaggsvamp, svavelriska, vågig sidenmossa. I östra delen utgörs skogen delvis av igenväxande odlingsmark rik på lövträd och i en sluttning med förekomst av urkalkstensblock växte lökspindelskivling.

​Längs områdets östra sida finns en våtmark med klarvattenytor och rikligt med torrgranar och björkhögstubbar. Våtmarken är sedan länge uppdämd av bäver och har längre tillbaka varit dikat och brukad som åker. Här finns även översvämmade, nära naturskogsartade, småöar med lövinslag som utgörs av björk, asp och hassel.

I områdets norra del finns en granskogssluttning och ett avsnitt med cirka 60-årig mossrik granskog. Sluttningen slutar i ännu en våtmark, här kallad Klintabokärret, som även den utgör en före detta odling. 

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 31,7 ha
Skyddsår: 2011
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland