Åsen naturreservat

En rullstensås löper igenom reservatet och ger området dess speciella prägel. Sedan några år är stora delar av området restaureringshugget och det gamla kulturlandskapet med det stora inslaget av gammal björk, den 500-åriga Wasaeken (tyvärr död sen 2012) och den grova gamla tallskogen på åsens krön, instängslat och åter i betesdrift.

Till sevärdheterna hör Åsens gamla torpruin uppe på åsen strax ovanför Ekdammen, som tidigare var en åkerlapp. Fler anlagda småvatten finns utefter den naturliga bäcken. Intill bäcken ovan Järpdammen, ligger en fin kolbotten med tillhörande rest av kolarkojan.

På andra sidan vägen ligger det gamla domänreservatet med de riktigt gamla björkarna och f.d. kronojägare Dan Isakssons thujor, härrörande från Thujaskogen på Öland. I slänten växer den planterade ekskogen från 1930-talet. Det höga berget i östra delen med riktigt gammal och grov barrskog inramas av ett vackert grovt och vidgrenigt ekbestånd.

I reservatet finns en rik lavflora med flera rödlistade arter som till exempel lunglav och stor knopplav på gamla ädellövträd. På tallved uppe på berget i söder växer också ladlav. På ved kan man även påträffa de ovanliga arterna grön sköldmossa och vedtrappmossa i fuktiga lägen.

I området finns också en rik svampflora med flera mycket ovanliga arter. Mest intressanta är förekomsten av raggtaggsvamp och mjukporing som båda är klassade som starkt hotade i den nationella rödlistan.

Betesdjuren som åter hävdar landskapet gynnar den mycket artrika ört- och fjärilsfloran. Färisterna håller djuren på plats och stengardisterna med träräcken är tillbaka utmed vägkanterna.

För dig som besökare

Utöver Östgötaleden kan man följa en liten markerad reservatsslinga för att se reservatets mångfald av natur och kultur.

Vid Ekdammen har en eldkåta placerats med eldkamin och tillhörande vedförråd. Utanför finns bord och grillanordning. Varmt välkomna att nyttja anläggningarna, lämna dem i det skick du vill finna dem.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 58,7 ha
Skyddsår: 2007
Markägare:
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland