Åsabackarna naturreservat

Åsabackarna är ett mycket varierat naturreservat med både kalktorräng, kalkkärr, barrblandskog och sumpskog. Det kuperade och kulliga landskapet skulpterades av den senaste inlandsisen.

För 10 000 år sedan höll isen på att smälta bort. Då avlagrades stora mängder sand och grus i form av kullar och åsar i landskapet kring Åsabackarna.

Stora isblock bröts loss och blev stående på platsen. Isblocken bäddades in i sand och grus och när isen så småningom smälte bildades en sänka i terrängen där blocken legat. Sänkorna kallas dödisgropar.

De torra backarna i söder är glest bevuxna med enbuskar och nypon. På marken växer en rik torrängsflora. Det lågvuxna backsmultronet och det torktåliga brudbrödet är några av de vanligaste växterna.

Om våren blommar backsipporna rikligt och mot sommaren börjar solvändan lysa i backarna. Det rosafärgade puktörnet är en intressant sydlig växt. I denna blomsterprakt lever många dagfjärilar, varav flera är ovanliga och skyddsvärda.

Åsabackemyren med omgivande källflöden är en värdefull och ovanlig naturmiljö. Här växer typiska kalkkärrsväxter som majviva, blodnycklar och axag. Dessutom förekommer många sällsynta mossor, exempelvis dunmossa. På rikkärret Nyhemsmyren finns dessutom flera mycket speciella landsnäckor.

Flera bäckar rinner fram här och över en utav dem går en gammal stenbro. Det är en rest av den gamla vägen mellan Rinna och Väderstad.  

Den så kallade Storgårdsåsen, även kallad Väderstadåsen, löper i nord-sydlig riktning. Här växer främst tall och växtligheten på marken är präglad av den kalkhaltiga jorden.

För dig som besökare

En parkeringsplats för cirka tio bilar finns. Från parkeringen går en markerad vandringsled genom den öppna hagen och vidare upp på Väderstadåsen in i skogen och ända fram till Nyhemsmyren där du kan ta dig ut en bit på en träspång. Missa inte att njuta av utsikten från toppen av kullarna. Informationstavlor och ett fikabord finns vid parkeringen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 34 hektar
Skyddsår: 2001
Markägare: Mjölby kommun och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland