Ängenäs naturreservat

Ängenäs är ett stort och variationsrikt naturreservat vid Glans nordvästra strand. Reservatet består av brandpräglad tallnaturskog och ett gammalt hävdat odlingslandskap med ädellöv. Några gamla grova hamlade lindar är särskilt utmärkande.

Förlängningen av Bråvikens förkastningsbrant via Jursla och Svärtinge svänger tvärt söderut vid Glans nordvästra strand och gör en inbuktning längs Ängenäs. Mellan branten och sjön finns ett låglänt landområde med bördig mark och rik flora. Skogen är rik på ädellövträd och har en tidigare historia som löväng, slåtter- och betesmark. Några fantastiska gamla grova, tidigare hamlade, lindar är särskilt utmärkande. Kulturhävdade träd av denna dimension och karaktär är ovanliga i Östergötlands inland. För att uppleva dylika miljöer måste man söka sig till S:t Annas öarkipelag. 

Stränderna vid Glan kantas av vass i den grunda Hållviken som är tillhåll för änder, skäggdopping, fiskgjuse samt lekområde för fisk. Ovanför branterna, vid sidan om lövlundarna och ängsmarkerna dominerar magra jordar. Här finns ett varierat barrskogsområde med typiska hällmarkstallskogar och i svackor tallrismossar och även någon öppen myr.  

Gården Ängenäs ingår inte i reservatet men har en lång och intressant historia som format områdets natur. Den gamla gården brändes ner strax efter 1970 sedan Fiskeby förvärvat fastigheten. Idag finns ett yngre hus på platsen samt flera grunder, häckar och fruktträd. Ängenäs nämns första gången redan 1347 enligt ortnamnsarkivet. I kyrkoarkiven dyker Ängenäs upp första gången 1632. Den siste arrendatorn tillträdde 1951 och var verksam till 1960. Enligt ”Svensk bebyggelse” 1952 utgjordes gården av 386 hektar mark varav 23 hektar åker.

Det har även funnits en såg öster om Hållviken. Resterna av denna är väl synliga än idag i form av ett gjutet fundament med gängade stänger samt ett flertal stenplintar. Sågen fanns här från 1870-talet och fram till början av 1900-talet. Kalkugnsruinen innanför Hållviken saknar närmare historieskrivning och den närmast kända kalkstensförekomsten ligger vid Glansgruvan på andra sidan sjön. På Häradskartan kallas udden som avgränsar Hållviken i öster för ”Kalkudden”.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 161,8 ha
Skyddsår: 2016
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland