Ågelsjön naturreservat

Ågelsjön är ett av Norrköpings mest besökta naturområden. Den gamla skogen, branterna och klarvattensjön ger området höga naturvärden men också höga friluftslivsvärden. Området är populärt för vandring, fiske, klättring och skridskoåkning.

Ågelsjön är en sprickdalssjö, vilket syns på de dramatiska förkastningsbranter som omger sjön. Det ger området ett storslaget och vildmarkslikt intryck. I Ågelsjöns klara och djupa vatten finns bland annat kräftdjur som levt kvar sedan senaste istiden. Storlom är en av de fåglar som ofta ses i sjön vars vatten även är viktigt som huvudtillflöde till Hultån där det finns strömstare, forsärla och öring.

Vid Ågelsjön finns stora arealer av ovanligt gammal och grov skog. På hällmarkerna växer tall medan det nedanför branterna växer ståtlig granskog och även lövträd och fin flora där mineralrikt vatten tränger fram. Naturvärdena är främst knutna till de gamla tallarna där bland annat skalbaggarna reliktbock och svart praktbagge bor. Vid Nedre Ågelsjö har 14 rödlistade insektsarter påträffats. Som exempel kan nämnas grön aspvedbock, taggbock och läderbagge.

Många sällsynta svampar har hittats på grova granlågor i reservatet, och på lövträden växer en rad krävande lavar. I fuktiga sydsluttningar ner mot sjön finns många ovanliga mossarter som växer på död ved. Vid Jakobsdal finns den ovanliga hasselsnoken.

Ågelsjön är 3,5 kilometer lång och mellan 250 till 900 meter bred och med ett djup upp till cirka 35 meter. Naturvårdsbränning har genomförts vid Bosnäs år 2002. År 2014 vådabrändes tyvärr ön Killingen på grund av dåligt släckt grillbrasa.

Hults bruk är en gammal anrik miljö med industrilokaler, bruksherrgård, arbetarlängor, skola och affär. Smedjor finns från 1600-talet och under 1700 talet tillverkades skeppsspik här. Under 1800-talets var det gjuteri och mekaniska verkstad och under 1870-talet tillverkades yxor. I början av 1900-talet låg ett sågverk vid sjön. Vid Borgareberget finns en gammal stenåldersboplats och resterna av en gammal fornborg.

För dig som besökare

Ågelsjön är populär för båtliv och fiske och vintertid en utmärkt långfärdsskridskosjö. Klättringsmöjligheterna kring Jakobsdal lockar klättrare från hela landet.

En parkeringsplats för besökare ligger mellan Bruksherrgården och Ågelsjön. Från parkeringen startar flera vältrampade och uppmärkta vandringsleder. Många vackra utsiktspunkter finns utmed din vandring.

Förutom Östgötaleden finns även andra stigar som länkar ihop Ågelsjön med många andra naturreservat som ligger i närheten; Rödgölenskogens naturreservat, Sätramarkens naturreservat, Herrsjöskogens naturreservat, Lunnsjöskogens naturreservat samt Jursla gammelskogs naturreservat. Stigen från parkeringen ner till sjön är möjlig att ta sig med rullstol.

Vid sjön finns en kommunal badplats med en liten sandstrand. Annars finns även flera klipphällar som är lämpliga för solbad och bad. Vid parkeringen finns ett torrdass och en soptunna. Sommartid finns ett litet privatägt café vid parkeringen. Ingen organiserad campingplats finns, men fina möjligheter till övernattning i tält finns mellan Jakobsdal och gamla idrottsplatsen. 

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Parkering Parkering
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 347 ha
Skyddsår: 2015
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland