Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen restaurerar våtmarker

Foto: Länsstyrelsen

För tredje året i rad har länsstyrelsen fått i uppdrag att restaurera våtmarker och snart drar årets restaureringsarbete igång.

Norrbotten är Sveriges mest våtmarksrika län med 2 miljoner hektar våtmarksareal och det ger oss ett stort ansvar för det nationella och europeiska bevarande av våtmarker. För att uppfylla miljömålet "Myllrande våtmarker" behöver våra våtmarker restaureras.
Under många decennier har våtmarker dikats ut. Det har orsakat en ökad vattenavrinning från vårt landskap vilket är negativt av flera orsaker som försämrad vattenkvalité, ökad tillrinning till haven av försämrat vatten samt ökad avgång av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas.

– Myllrande våtmarker är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål och satsningen på våtmarker är en viktig del i vårt arbete mot målet. Förutom att vi återställer en viktig livsmiljö för hotade växter och djur, så är våtmarkerna viktiga eftersom de bidrar till reningen av vattenflödena till våra älvar, minskad risk för översvämningar och till att binda växthusgaser. Det här är en av de åtgärder som har bäst effekt på de miljöproblem som vi människor orsakar, säger Henrik Löfdahl, enhetschef miljöanalysenheten.

Våtmarkerna har stor betydelse både för natur- och kulturmiljön. Många våtmarker ingår i flera av länets naturreservat och några av dem ingår också i den internationella våtmarkskonventionen, Ramsar.

– Många landskap har så totalt förändrad hydrologi på grund av tidigare dikningsingrepp medan en orörd våtmark bildar ”blågröna” korridorer i landskapet och kan bilda barriärer som motverkar storskaliga skogsbränder säger Linda Johansson, handläggare på Länsstyrelsens miljöanalysenhet. En orörd våtmark fungerar som en tvättsvamp i landskapet och bidrar att behålla vatten i landskapet, istället för att det rinner ut i vattnet. Att vattnet bibehålls har de senaste torra somrarna visat sig vara extra viktigt för tillgången på dricksvatten, avslutar Linda Johansson.

Kontakt