Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • hållbar utveckling i hela landet
  • att skapa tillväxt och sysselsättning
  • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
  • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
  • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, regeringen Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Norrbottens livsmedelsstrategi

Nära Mat Länk till annan webbplats.

Vad händer i Norrbottens län?

Hos oss pågår följande projekt för att stärka vår regionala livsmedelsstrategi.

Att öka självförsörjningsgraden av livsmedel är en högst aktuell fråga som nu arbetas med över hela landet. I Norrbotten var vi tidigt ute och sjösatte Nära mat, Norrbottens livsmedelsstrategi 2016–2020. Arbetet har följts med stor entusiasm både i länet och nationellt där Nära mat vid flera tillfällen lyfts fram som ett föregångsexempel. För att förverkliga Nära mat krävs resurser, hjärta och mod.

Hela Norrbottens livsmedelskedja, politiker, kommuner, myndigheter och handeln måste också vara intresserade av att interagera strategin i sin verksamhet. Att kunna äta näringsriktig kost som producerats på ett hållbart sätt är inte längre någon självklarhet, varken lokalt eller globalt.

I Norrbotten har vi fantastiska odlingsjordar, vi har god tillgång till rent vatten och miljömässigt hållbara produktionsmetoder. Något vi kan vara stolta över, som vi skall värna om och lyfta fram. Vi behöver däremot fler producenter och producenterna behöver förutsättningar för att kunna öka sin produktion. Frågan är komplex och det finns inte enskilda lösningar eller aktörer i ett sådant arbete.

Sedan april 2023 är Malin Naess samordnare för Nära Mat. Tjänsten som samordnare fokuserar på att samordna olika aktörer och arbetsområden kopplade till strategins prioriterade områden.

Länsstyrelsen driver inom samarbetsåtgärden i Landsbygdsprogrammet projektet Ökad odling och hållbar konsumtion.

Hortonom Elisabeth Öberg är projektledare och arbetar som trädgårdsutvecklare på Länsstyrelsen i Norrbotten inom arbetet med Norrbottens Livsmedelsstrategi - Nära Mat

Det övergripande målet med projektet är att norrbottningarnas behov av bra mat, med fokus på bär och grönsaker, från länet är tillgodosett.

Projektet målsättning är att öka produktionen av bär och grönsaker där lönsamheten hos företagen är god. En produktionsökning hos företagen stimulerar till fler arbetstillfällen och tillväxt i branschen.

I samarbete med Swedish Lapland Visitors Board genomförs aktiviteter där målet är att värdet på produkterna skall öka. Genom utvecklande samarbeten når odlingsföretagarna nya marknadskanaler genom samarbeten med turistföretagen där besökarna utgör drivkraften för både råvaruproducenten och måltidsupplevelser. Målsättningen är att öka kunskapen hos konsumenter och turistföretag om hållbar konsumtion med Mer norrbottnisk mat på tallriken som mål. Norrbottnisk mat erbjuder mervärden som ligger i linje med en hälsosam och hållbar kost och för att säkerställa tillgången till våra hälsosamma bär och grönsaker måste både efterfrågan och tillgången öka. Genom att erbjuda besökare våra unika norrbottniska måltidsupplevelser bidrar besöksföretagen till utvecklingen av våra landsbygdsresurser och en ökad konsumtion av norrbottnisk mat. En utvecklad måltidsturism, från jord till bord, kan generera fler arbetstillfällen inom såväl turistföretag som råvaruförädling och råvaruproduktion.

Projektet skall bidra till ökad kunskap om hållbar konsumtion där konsumenten medvetet gör hållbara och hälsosamma val. I samarbete med Region Norrbotten skall aktiviteter genomföras för att öka kunskaperna hos konsumentgrupper om hälsosamma matval och om norrbottniska mervärden i produktionen.

Projektets målsättning är nära kopplade till flera av målen i Norrbottens Livsmedelsstrategi – Nära Mat: Ökad lönsam produktion av norrbottnisk mat, ökat värde från produktion av norrbottnisk mat, att kunderna köper mer norrbottnisk mat genom ökad kunskap om hållbar konsumtion och en utvecklad och attraktiv norrbottnisk matmarknad.

Arbetet har en tydlig koppling till målen i Agenda 2030.

Länsstyrelsen driver samarbetsåtgärden i Landsbygdsprogrammet projektet Hållbar livsmedelskompetens i skolan.

Det är viktigt att öka allas vår kunskap om hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn och ungdomar. Dagens unga är framtidens vuxna och de kunskaper och värderingar som unga får med sig från skolan kommer att få stor betydelse för framtiden, inte minst ur ett miljöperspektiv. Skolor (förskolor, grundskolor och gymnasieskolor) är därför mycket viktiga aktörer i samhällets strävan efter en hållbar utveckling.

Länsstyrelsen samarbetar med en konsult för hållbar livsmedelskompetens i skolan. Arbetet kommer att inriktas mot att jobba tillsammans med lärare och elever för att få till stånd en långsiktig kunskapsuppbyggnad med bäring på livsmedelsstrategin, agenda 2030 och folkhälsa. En förutsättning för bra undervisning är kompetenta och kunniga lärare.

En stor del av arbetet kommer därför att bestå i att hjälpa lärare att lyfta in relevant kunskap om livsmedelskedjan i skolan. Det finns också en strävan efter att få tillstånd närmare samarbeten mellan skolor och olika aktörer i den norrbottniska matproduktionen, exempelvis genom att utveckla koncept för gårdsbesök, studiebesök eller temadagar.

EU loggan

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss