Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • hållbar utveckling i hela landet
  • att skapa tillväxt och sysselsättning
  • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
  • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
  • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Regeringens proposition: En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Norrbottens livsmedelsstrategi

Nära mat.nu Länk till annan webbplats.

Vad händer i Norrbottens län?

Hos oss pågår följande projekt för att stärka vår regionala livsmedelsstrategi.

Mer norrbottnisk mat på tallrikarna

Att öka självförsörjningsgraden av livsmedel är en högst aktuell fråga som nu arbetas med över hela landet. I Norrbotten var vi tidigt ute och sjösatte Nära mat, Norrbottens livsmedelsstrategi 2016–2020. Arbetet har följts med stor entusiasm både i länet och nationellt där Nära mat vid flera tillfällen lyfts fram som ett föregångsexempel. För att förverkliga Nära mat krävs resurser, hjärta och mod.

Hela Norrbottens livsmedelskedja, politiker, kommuner, myndigheter och handeln måste också vara intresserade av att interagera strategin i sin verksamhet. Att kunna äta näringsriktig kost som producerats på ett hållbart sätt är inte längre någon självklarhet, varken lokalt eller globalt.

I Norrbotten har vi fantastiska odlingsjordar, vi har god tillgång till rent vatten och miljömässigt hållbara produktionsmetoder. Något vi kan vara stolta över, som vi skall värna om och lyfta fram. Vi behöver däremot fler producenter och producenterna behöver förutsättningar för att kunna öka sin produktion. Frågan är komplex och det finns inte enskilda lösningar eller aktörer i ett sådant arbete.

Agronom Hulda Wirsén påbörjade sin tjänst och tog över samordningsansvaret den 1 mars 2019. Hon kommer närmast från Hushållningssällskapet, har jobbat som växtodlingsrådgivare och med frågor kopplade till växtodling i lantbruket, miljö och markanvändning sedan nio år. Tjänsten som samordnare fokuserar på att samordna olika aktörer och arbetsområden kopplade till strategins prioriterade områden.

Länsstyrelsen driver inom samarbetsåtgärden i Landsbygdsprogrammet projektet Trädgårdsutvecklare.

Ett högt prioriterat område i den regionala livsmedelsstrategin är att stärka trädgårdsnäringen. Norrbotten ligger i botten när det gäller folkhälsa. Kosten har stor påverkan på folkhälsan och i dagsläget äter norrbottningarna för mycket korv och för lite grönsaker. Att producera mat och att konsumera mat hänger ihop. Därför vill vi med arbetet inom den regionala livsmedelsstrategin öka tillgängligheten på högkvalitativa grönsaker, frukt och bär från Norrbotten.

Hortonom Elisabeth Öberg påbörjade sin tjänst på Länsstyrelsen i Norrbotten som Trädgårdsutvecklare inom arbetet med Norrbottens Livsmedelsstrategi - Nära Mat 2018-10-01. Tjänsten kommer till viss del formas efter det behov som identifieras i länet samt i nära kommunikation med andra organisationer och projektägare. Tanken är också att den ska fylla i luckor mellan andra goda initiativ och därmed knyta ihop och stärka olika utvecklingsprojekt.

Länsstyrelsen driver samarbetsåtgärden i Landsbygdsprogrammet projektet Hållbar livsmedelskompetens i skolan.

Det är viktigt att öka allas vår kunskap om hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn och ungdomar. Dagens unga är framtidens vuxna och de kunskaper och värderingar som unga får med sig från skolan kommer att få stor betydelse för framtiden, inte minst ur ett miljöperspektiv. Skolor (förskolor, grundskolor och gymnasieskolor) är därför mycket viktiga aktörer i samhällets strävan efter en hållbar utveckling.

Gunnar Jonsson arbetar sedan 2019-02-01 i ett tvåårigt projekt som Länsstyrelsens rådgivare för hållbar livsmedelskompetens i skolan. Arbetet kommer att inriktas mot att jobba tillsammans med lärare och elever för att få tillstånd en långsiktig kunskapsuppbyggnad med bäring på livsmedelsstrategin, agenda 2030 och folkhälsa. En förutsättning för bra undervisning är kompetenta och kunniga lärare. En stor del av arbetet kommer därför att bestå i att hjälpa lärare att lyfta in relevant kunskap om livsmedelskedjan i skolan. Det finns också en strävan efter att få tillstånd närmare samarbeten mellan skolor och olika aktörer i den norrbottniska matproduktionen, exempelvis genom att utveckla koncept för gårdsbesök, studiebesök eller temadagar.

EU-flagga

Kontakt