Upplåta mark i fjällen

Vill du sätta upp en byggnad eller anläggning på statens mark ovan odlingsgränsen kan du ansöka om markupplåtelse hos Länsstyrelsen. Byggnaden eller anläggningen får inte störa renskötseln.

Läget i Norrbotten

På statens mark ovan odlingsgränsen finns i dag cirka 2 300 upplåtelser:

 • Cirka 700 renskötarbostäder som uppförts med stöd av renskötselrätten
 • Cirka 350 båthus eller anläggningar
 • Cirka 1 250 fritidshus eller permanentbostäder för privatpersoner.  

Du kan ansöka om tillstånd för byggnad eller anläggning. Exempel på byggnad:

 • fritidshus
 • båthus.

Exempel på anläggning:

 • radiomast
 • vindkraftverk.

Markupplåtelse förekommer även för markområden som nyttjas för till exempel hästhagar eller fritidsaktiviteter såsom elljusspår eller liknande.

Vad gäller?

Markupplåtelse får enligt rennäringslagen ske på statens mark ovanför odlingsgränsen, men bara om upplåtelsen kan ske utan betydande påverkan för renskötseln. Även områdets detaljplan eller annat som hindrar att en markupplåtelse kan ske på den önskade platsen för byggnaden måste prövas.  

Länsstyrelsen har ingen utpekad mark som är lämplig för upplåtelse eller planerad för bebyggelse.

I naturreservat eller nationalpark

När det gäller naturreservat krävs förutom ovanstående prövning mot rennäringslagens bestämmelser även att upplåtelsen inte står i strid med de regler som finns för varje enskilt naturreservat. Upplåtelse kan bara undantagsvis ske inom nationalpark och då efter särskild prövning och med stöd av nationalparksförordningen.

Hur söker jag markupplåtelse?  

Gör så här:

 1. Fyll i blanketten.
 2. Ange vilken plats du är intresserad av.
 3. Bifoga de underlag som behövs.
 4. Skicka ansökan och bilagor till norrbotten@lansstyrelsen.se

Blankett för förfrågan om markåtkomst Pdf, 105.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur går det till?

Den som vill uppföra en byggnad på statens mark ovan odlingsgränsen måste först ansöka om att få nyttja marken. Den sökande måste därefter själv ansöka om andra tillstånd som krävs till exempel bygglov och dispenser om ansökan blir beviljad.

Vad händer med ansökan?  

En ansökan från en privatperson eller ett företag/förening om upplåtelse av mark behandlas av flera instanser innan den beslutas. Ansökan prövas både mot lagstiftningen och mot andra intressenter.

De yttranden som kommer från dem är av betydelse för hur Länsstyrelsen, genom sin Rennäringsdelegationen, sedan kan ta beslut om ansökan.  

Ett negativt beslut från Länsstyrelsen kan överklagas till Landsbygdsdepartementet.  

Om beslutet är positivt så beslutar även Länsstyrelsen om vissa villkor för markupplåtelsen och om den årliga kostnaden i form av arrendeavgift.

Vad kan man ansöka om?  

Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram en blankett med instruktion om vad som ska finnas med för att en ansökan ska vara komplett. Det finns även en policy som anger riktlinje för till exempel högsta tillåtna byggyta.

Avser ansökan ett bostadshus för fritidsboende så tillåts inte större yta än 55 kvadratmeter totalt. Den totala ytan kan delas upp mellan ett fritidshus och ett förråd som placeras högst 20 meter från fritidshuset. Om markupplåtelse beviljas så följer villkoren i arrendeavtalet den norm som policyn anger.

Från markupplåtelse till markarrende  

För att ett beslut om markupplåtelse ska kunna tas så måste Länsstyrelsen och den sökande komma överens om de villkor som ska gälla för markupplåtelsen i ett arrendeavtal.  

För fritidshus, permanentbostäder, båthus och anläggningar tecknas ett arrendeavtal och en årlig arrendeavgift tas ut. Villkoren i arrendeavtalet styrs även av arrendelagstiftningen. Arrendeavgiftens storlek beslutas av Länsstyrelsen med ett grundbelopp vid avtalets början som sedan räknas upp årsvis med utgång från förändring av konsumentprisindex.

Vid ansökan om markåtkomst används nedanstående blankett.

Blankett för förfrågan om markåtkomst Pdf, 105.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka ansökan och bilagor till norrbotten@lansstyrelsen.se

Hur går det till?

När Länsstyrelsen fattar beslut om att bevilja markupplåtelse, beslutas också hur stor yta av marken som får nyttjas och det motsvarar också den yta som byggnaden eller om det är flera byggnader får ta i anspråk. Byggnadernas sammanlagda yta för till exempel fritidshus får inte överstiga 55 kvadratmeter. Om arrendatorn av någon orsak har behov av att utöka byggnadernas yta så måste en ansökan om utökning av markupplåtelsen göras Den sökande måste därefter själv ansöka om andra tillstånd som krävs till exempel bygglov och dispenser.

Hur ansöker man om utökning av markupplåtelsen?  

Ansökan måste innehålla samma uppgifter som vid en ny markupplåtelse och samma blankett kan därför användas som vid ansökan om ny markupplåtelse. En ansökan från en privatperson eller ett företag/förening om utökning av markupplåtelse behandlas också likadant av flera instanser innan den beslutas.

Ansökan prövas både mot rennäringslagen och mot andra intressenter. De yttranden som kommer från dem är av betydelse för om utökning kan beviljas.

Vem beslutar om utökning?  

Länsstyrelsen beslutar om utökning kan beviljas. Om utökning beviljas så är det den sökande som själv ansöker om tillstånd och eventuella dispenser. Länsstyrelsen tecknar ett tilläggsavtal till det befintliga arrendeavtalet med den sökande.

En beviljad utökning kan i vissa fall innebära att arrendeavgiften höjs.

Använd nedanstående ansökningsblankett för att alla uppgifter ska finnas med.

Blankett för förfrågan om markåtkomst Pdf, 105.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka in ansökan med bilagor till norrbotten@lansstyrelsen.se

Hur går det till?

När en markupplåtelse beslutas av Länsstyrelsen, tecknas ett avtal om markarrende. Ett arrendeavtal tecknas för den mark som byggnaden eller anläggningen står på och arrendeavtalet följer Arrendelagen. Arrendeavtalet gäller till dess att endera parten säger upp det. Byggnaden eller anläggningen är arrendatorns egendom och kan därför föras över till annan ägare genom försäljning eller på annat sätt.

När byggnad eller anläggning byter ägare så måste det enligt arrendeavtalets villkor meddelas till Länsstyrelsen.

Om inte Länsstyrelsen har något att invända emot ägarbytet så kan överlåtelse av markarrendet ske genom att ett nytt arrendeavtal tecknas mellan den nya ägaren och Länsstyrelsen. Ansökan om överlåtelse av markarrende gör den nuvarande arrendatorn tillsammans med den som söker om att överta arrendet.

Vad händer när man ansöker om överlåtelse av markarrende?

När en ansökan om överlåtelse av markarrende kommer in till Länsstyrelsen så handläggs den enligt Arrendelagen. Ett nytt arrendeavtal upprättas mellan Länsstyrelsen och den nya ägaren av byggnaderna. Det innebär att det nya arrendeavtalet upprättas på de villkor som gäller vid överlåtelsetillfället. Arrendeavgiften fastställs till det indexuppräknade belopp som gäller vid tillfället för överlåtelsen.

Hur ansöker man om överlåtelse av markarrende?  

Ansökan ska innehålla uppgift på den som söker och ev. delägare till bygganden, kopia på handling som styrker att byggnaden har övergått till ny ägare samt underskrift av båda parter.

Länsstyrelsen tecknar avtal med en fysisk eller juridisk person även om det finns flera delägare. För att underlätta för den sökande och för att få en komplett ansökan, har en blankett sammanställts. 

Använd nedanstående blankett.

Blankett för ansökan om övertagande av arrende Pdf, 105.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka in ansökan och bilagor till: norrbotten@lansstyrelsen.se

Hur går det till?

Den som vill uppföra ett vindkraftverk eller en vindkraftspark på statens mark ovan odlingsgränsen måste förutom att ansöka om att få nyttja marken,  även bifoga en projektbeskrivning, en näringsmässig konsekvensbeskrivning samt en ekonomisk redovisning.

För etablering av vindkraft krävs dessutom annan prövning som till exempel miljötillstånd.

Ansökan om markupplåtelse  

Information om ansökan för markupplåtelse hittar du på sidan ”Ny upplåtelse” samt blankett för ansökan.

Projektbeskrivning  

Den projektbeskrivning som ska bifogas ansökan om markupplåtelse ska innehålla en redovisning om vindkraftverkens placering med stöd av karta och den infrastruktur som etableringen kräver i form av vägar och kraftledningar. Den ska även innehålla uppgifter om vindkraftverken och en investerings- och tidsplan.

Näringsmässig konsekvensbeskrivning

En näringsmässig konsekvensbeskrivning som visar vilka konsekvenser planerade vindkraftverk kan få för renskötseln och den ska utarbetas i samråd med berörd sameby.

Ekonomisk redovisning  

För att visa på förutsättningarna för att kunna  genomföra en etablering av vindkraftverk så ska den sökande även bifoga en ekonomisk redovisning.

Varför ska ansökan innehålla de här handlingarna?

Hur en ansökan ska se ut har beslutats av Statens Jordbruksverk på uppdrag av regeringen. Dessa regler har gällt sedan den 1 september 2010.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss