Vinkkakoski

I Vinkkakoski finns urskogsartad blandskog där de vanligaste träden är gran och björk. I naturreservatet ingår forssträckan Vinkkakoski i Kalixälven, våtmarksområden samt barrblandskog med gran och tall.

Forsande vattendrag med skog intill

Vinkkakoski. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vinkkakoski är ett litet naturreservat som utgör en mindre del av ett större, sammanhängande område med mycket höga naturvärden.  

Området sluttar svagt ner mot älven och är örtrikt med gott om aspar. Längs strandkanten växer albuskar och en bit in från älven är marken blockig. Död ved finns allmänt i form av vindfällen av både tall och gran samt rötade lågor. Enstaka spår efter skogsbränder kan ses på gamla rotvältor.

I den södra delen av området finns en trädbeväxt liten holme i älven som har förbindelse med intilliggande landområde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2010

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län