Tjaraivare

Bilden visar vyn från helikopter över reservatet Tjaraivare. Naturen med sin sina strängar och flarkar och skogsklädda uddar är som ett konstverk. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Berg och skogar, myrar och vatten skapar en vacker mosaik i Tjaraivare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tjaraivare utgör en nästan 4 kvadratmil stor väv av gammelskog, myrmarker och vatten. Området ligger fyra kilometer väster om Kåbdalis och ansluter till naturreservaten Udtja i väster och Kronogård i norr. Berget Tjaraivare ligger i reservatets södra del och har gett reservatet sitt namn. I området finns vandringsled och om vintern är det fint att åka skidor på myrarna.

En vacker mosaik

I sänkan mellan de två bergen Tjaraivare (565 meter över havet) och Mávnalisoajvásj (520 meter över havet), breder ett stort område ut sig med en mosaik av skog, myr och vatten. Åarna Sárgasjåhkå och Mávnalisjåhkå bildar tillsammans med myrsträngar och flarkar, småvatten och skogsöar en vacker naturväv. Åarna och kringliggande tjärnar är en del av Piteälvens vattensystem och är skyddade genom Natura 2000-nätverket. Det finns även våtmarker på östra och västra sidan om Tjaraivare. De kan besökas både under barmarkssäsong och under vårvintern när skarsnön bär för en skidtur.

Bilden visar en flera meter bred å med stenar som sticker upp. Ån omgärdas av björkar i gula höstfärger och tallar och granar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Skariavare finns sjöar och vattendrag. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturens gott och blandat

Det är en salig blandning av miljöer här i Tjaraivare. Eftersom de håller så hög klass och är så värdefulla har de skyddats. Den här variationen är inte längre en självklarhet i dagens alltmer exploaterade och brukade landskap.

En tur här för besökaren över skarp hällmark, vandrandes genom frisk barrskog, klafsandes över sanka myrar eller kanske ätandes sin matsäck vid en tjärn. Om besökaren vandrar upp på bergen i områden möter de bitvis kala häll- och blockmarker. På de ofta lättvandrade hällmarkerna men något tjorvigare och svårvandrade blockmarkerna, växer urskogsartad gammal tallskog. Den som vill hälsa på reservatets äldsta invånare ska bege sig till Mávnalisoajvásjs öst- och sydsidor. Här lever 500-åriga tallar som är uppemot 80 cm i brösthöjdsdiameter och får sina yngre grannar på blott 100 till 200 år att framstå som ynglingar i sammanhanget.

Bilden visar flera tallar med ärr i stammen som ser ut som valkar. De kallas brandljud och är tallens sätt att läka sig själv efter en skogsbrand. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tallar är specialister på att överleva bränder, valkarna i tallens stam är spår efter tidigare skogsbränder. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

En historia om en skog som skött sig själv

Naturkrafter har mejslat fram det som idag är Tjaraivare. Bränder under mitten av 1800-talet har påverkat skogen i reservatets sydöstra delar. Eldens framfart lämnade döda träd efter sig men det finns också överlevare. Tallen är en mästare på att hantera eld och flera av dem bär ärr där elden en gång lämnat ett sår i stammen som tallen sedan svarat med att valla igen med kådämnen, en form av plåster. Ärren kallas brandljud och påminner om en valk i trädets stam.

På andra platser i reservatet är brandspåren få. Här står i stället resliga torrfuror som lyser upp den mörka gamla skogen. Rötsvampar är inte alltid lätta att hantera för ett träd och om en tall eller gran är stressad eller försvagad blir de lätta byten för de svampar som till slut dödar träden. Men inget ont som inte har något gott med sig. Det är naturens gång och just träd som dött av röta skapar sen nytt liv i skogen. I reservatet finns rikligt med döda träd, ”död ved”, som vi brukar benämna detta fenomen som så många arter är beroende av.

Många av träden har fällts av stormar och snön gör ibland att trädens toppar går av. Det finns också andra skäl än naturkrafter som påverkar en skog. Här finns rester från äldre tiders dimensionshuggningar i form av lumpar och stubbar. Eftersom skogen nästan uteslutande är i sen succession pryds många träd av hänglavar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2024

Storlek: 38,13 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 5 km väster om Kåbdalis. Följ väg E45 söderut i ca 2,5 km och sväng sedan av på den enskilda vägen mot sydväst. Följ denna väg i drygt 4 km och sväng sedan norrut mot Kronogård. Fortsätt till Kronogård som är en lämplig plats att utgå ifrån.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss