Stor-Räbben

Reservatet domineras av de fyra stora öarna Mellerstön, Lill-Räbben, Svarthällan och Stor-Räbben, som alla är sammanbundna med mycket stora grundområden.

Flygbild över skärgårdsöar med små röda stugor på.

Flygbild över Svarthällan, med Stor-Räbben i bakgrunden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

De fyra öarna är sammanbundna via mäktiga strandängar, våtmarker och grundbottnar med mycket höga värden för såväl växter som djur. Här är effekterna av landhöjningen extra tydlig, och kommer att medföra att öarna inom några decennier växer samman till en enda stor ö.

Stor-Räbben och Svarthällan är de mest besökta öarna i reservatet och här finns en del anläggningar för friluftslivet. Öarna har en vacker, karg och särpräglad natur som för tankarna till kalfjället.

Spana fåglar och beundra blommor

Stor- och Lill-Räbben har en varierad och artrik flora och ett rikt fågelliv. De har även stora geologiska värden samt en intressant kulturhistoria. Stor-Räbben hör med sina 18 meter över havet till de högsta öarna i Piteå skärgård och har därmed sannolikt skärgårdens äldsta historia. Stor-Räbben ligger oskyddad för havets krafter och har gott om renspolade klippor och klapperfält varifrån finare material spolats ut och bildar mäktiga sandområden.

Mellerstön är en av de största öarna i Piteå skärgård. Ön är till största del bevuxen med barrskog. På den del av ön som ingår i reservatet finns det myrmarker, lövskogar, sumpskogar, öppna gölar och gammal grandominerad naturskog.

Från säljakt till fiske

Redan under 500-talet nyttjades Stor-Räbben av säljägare som säsongsvis bodde i enkla bostäder i klapperstenen. Så småningom kom fisket att få allt större betydelse och säljakten avtog. Yrkesfiske tros ha pågått på ön sedan mitten av 1700-talet och på 1800-talet hade den Norrbottens största fiskeläge. På Lill-Räbben finns fornlämningar i form av båtlänning, husgrunder och tomtningar som vittnar om äldre tiders nyttjande.

Landstigningsförbud

De flesta av de övriga öarna i reservatet har ett rikt fågelliv och därför är det landstigningsförbud under häckningsperiod. Fåglar som kan ses är bland annat tordmule, ejder, grågås, tobisgrissla, vigg och stora måsfågelkolonier.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld, men bara på anvisad plats på ön Stor-Räbben.
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att:

 • köra snöskoter på öarna förutom efter skoterleden på Mellerstön. 
 • köra vattenskoter
 • skada växt- och djurliv.

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet. Vissa av öarna har landstigningsförbud 1 maj – 31 juli, se kartan över området. Detta och jakten kan du läsa mer om i reservatsbeslutet.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1969, utvidgades 2007

Storlek: 101,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen, skötselavtal med Piteå kommun.

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000