Norrdal

Naturreservatet är en urskogsartad oas i ett i övrigt mycket hårt brukat landskap. Området är av stor betydelse för många av de växter och djur som behöver naturskogsmiljöer för sin överlevnad.

skog

Norrdal. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Terrängen är lättvandrad och en markerad, en kilometer lång stig sträcker sig från rastplatsen i söder upp mot den lilla tjärnen i norr.

Norrdals naturreservat utgörs främst av två låga talldominerade sluttningar med mellanliggande myr och sumpskog. Här finns tallar av imponerande storlek och en rik förekomst av grova torrfuror, fallna träd och hålträd. Norra delen av reservatet består av ett vackert moränbackslandskap. Det finns också våtmarker och mindre sjöar här. På moränryggen växer en urskogsartad barrskog.  

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld på anvisad plats
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997, utvidgades 2009

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000