Lill-Huvberget

Det spännande och omväxlande Lill-Huvberget bjuder på allt från fantastiskt fiske till vandring i skogarna längs med sjöarna eller upp på en av bergstopparna i reservatet.

Sjö omgiven av skog

Flakaträsket i Lill-Huvberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Lill-Huvberget har fått sitt namn efter berget med samma namn som når 354 meter över havet. Naturreservatet kännetecknas av äldre, bitvis urskogsartad tallskog samt lövrik barrblandskog. Det finns gammeltallar som överlevt tidigare bränder och nått en ålder av uppemot 350 år! Här finns också gott om död ved. Ett säkert tecken på att en skog är värdefull är just tillgången på både stående och liggande död ved. De tjänar ofta som värdar för många sällsynta skalbaggar och svampar. Ett sådant exempel är svampen fläckporing som finns i reservatet.

De två större sjöarna, Holmtjärnen och Flakaträsket, är två populära fiskevatten. Speciellt Flakaträsket anses som en av kommunens finaste insjöar. Sjöns karaktär påminner om en fjällsjö med ett klart, grönskimrande vatten. Flakaträsket är känt för öringsfisket men även harr, abborre, elritsa och ett litet bestånd av lake finns här. Fiskevårdsföreningen i Långträsklänk till annan webbplats säljer fiskekort.

Holmtjärnen ligger mindre än 200 meter från Flakaträsket och mellan sjöarna bildas ett smalt näs där vägen genom reservatet går. Öring, harr samt röding är exempel på vad som planterats ut genom åren, och som naturliga arter finns abborre, elritsa och lake. Runt sjöarna finns en och annan eldplats där man kan slå sig ner och betrakta den vackra naturen och lyssna efter den tretåiga hackspettens trumvirvel.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• göra upp en mindre eld. Använd egen ved för att elda!
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2011

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat