Haraliden

Reservatet är beläget i en östvänd svag bergssluttning och det finns träd i området som är uppemot 500 år gamla.

Granskog

Haraliden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Delar av området utgörs av så kallade kulisshyggen som avverkades på 1930-talet. På hyggena är tall och björk de vanligaste trädslagen. I de mer orörda delarna står en mäktig granskog med högresta träd, rika på hänglavar. En gammal gran har åldersbestämts till cirka 300 år. Insprängt bland granar finns tallar som är uppemot 500 år gamla! Även i norra delen står det granskog, där vissa partier är frodiga och örter kläder marken under granarna.

I reservatet har man funnit flera ovanliga arter som är beroende av gammal och död ved, som insekten gropig brunbagge och vedlevande svamparter som stjärntagging, rosenticka, harticka och kristallskinn.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997, reviderades 2009

Storlek: 3,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000