Forstjärnberget

Forstjärnbergets naturreservat domineras av en ravinliknande bildning med äldre granskog med grov sälg och asp. Här är floran rik med arter som liljekonvalj och lappranunkel. I övrigt är det mycket varierande naturtyper i reservatet med alltifrån sumpskog vid tjärnen till bördig granskog och tallskog på höjderna.  

bergsbrant med stenar och skog

Forstjärnberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Spår av vågornas kraft

Området ligger i sin helhet under Högsta Kustlinjen, vilket innebär att hela området är påverkat av havets svallning. På Forstjärnbergets- och Mittibergets östsluttningar har svallningen varit kraftig och dessa delar av reservatet domineras därför av kalt berg och svallgrus.

Hitta runt

Det finns en stig som börjar till höger om den lilla informationsskylten vid vägen. Stigen är omarkerad, ospångad och med gott om döda träd som fallit över den. Det går också att gå upp på bergen. Det är stenigt i branten men uppe på bergen är terrängen mera lättvandrad.

Kika efter fåglar

I Forstjärnberget finns det spännande fåglar att hålla utkik efter, som mindre hackspett, tretåig hackspett, kungsfågel, tofsmes och lavskrika.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • elda på anvisade platser
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att köra snöskoter i reservatet eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2002

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000