Tuohilehot

Naturreservatet ligger i ett ganska flackt landskap och består av olika skogstyper. Variationen av skogstyper i reservatet skapar livsmiljöer för flera olika svampar, växter och djur.                        

gammelskog

Tuohilehot. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tuohilehot består till största delen av urskogslik gran- och barrblandskog som är ganska lövrikt med björk, sälg och asp. Skogen är på sina håll tät av stammar, flerskiktad och självgallrande. Andra delar av reservatet består av lövrik sumpskog blandat med värdefulla våtmarker. Rännilar, kallkällor och dråg finns här insprängda i den fuktiga skogsmarken.  

Spår efter en skogsbrand kan urskiljas i form av gamla sotade stubbar som sticker upp ur mossan och på brandsår, så kallade brandljud, på enstaka träd. I hela reservatet finns det rikligt med död ved av lövträd i olika åldrar. Det finns även död ved av grova granar beväxta av flera hotade vedsvampar. Andra anmärkningsvärda arter i Tuohilehot är exempelvis örten röd trolldruva och den karaktäristiskt anisdoftande dofttickan som kan hittas på gamla sälgar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat