Tervavuoma

Tervavuoma naturreservat är känt för sitt rika fågelliv och består av ett vidsträckt myrområde med en mosaik av olika myrtyper, fastmarksholmar och sumpskogar.

Människa som sitter på en myr

Tervavuoma är en av Norrbottens värdefulla våtmarker. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet utgör den östra delen av det 260 kvadratkilometer stora Ainettivuoma-Tervavuoma-Pellivuomakomplexet som med sin storlek och orördhet är unikt. Mosaiken av myr och ett stort antal fastmarksholmar bidrar till en mångformighet i landskapet och gör att reservatet vid första anblicken kanske inte upplevs som en vidsträckt myr, men om man fortsätter sin vandring så inser man snabbt myrens vidd. Flera källor rinner fram på myren och bildar rostbrun järnockra, en järnhydroxid, som är resultat av järnbakteriers arbete.

På de flesta av myrholmarna är skogen grandominerad men på vissa holmar är inslaget av tall större. Sumpskogar finns spridda inom hela reservatet och utgörs främst av blandskogar som domineras av gran och björk.

Myren är en rik fågelmyr där sångsvanar, sädgäss och tranor häckar tillsammans med många vadare och sjöfåglar.

Ännu finns hässjestänger och rester av lador kvar på myren som minne av böndernas myrslåtter fram till mitten av 1900-talet.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2003

Storlek: 57,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000