Rumpunen

Området utgörs i söder av en mäktig rullstensås omgiven av ett kraftigt småkuperat landskap med åsar och ett par små sjöar.

Skog

Gammelskog i naturreservatet Rumpunen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På krönet och åsens södra sida växer det tallskog medan den norra sidan täcks av högrest barrblandskog där grova döda granar ligger på marken. Granen är på väg att ta över och åldern på träden i området är cirka 150-200 år. Det finns två tjärnar i reservatet som ligger vackert inbäddade i skogen. I östra delen av reservatet växer det granskog där det finns gott om död ved. Det finns gott om björk i vissa delar vilket gör att skogen, tillsammans med att träden står väldigt glest, påminner om fjällnära barrskog.  

I områdets norra gräns rinner Lahnajoki, kantad av frodig granskog och mellan denna och åsen dominerar myrmark.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1997

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000