Naakaoja

Naakaoja är en värdefull mosaik av våtmarker, bäckmiljöer och gamla, urskogsartade skogar av olika slag. De talldominerade delarna av skogen är tydligt präglade av skogsbränder.

Barrskog på stenig mark

Naakaoja. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Utanför områdets östra gräns har man funnit lämningar av en flottningskoja samt dammvallar och dammluckor. Det visar på att det tidigare har flottats timmer i bäcken Naakaoja.

Området utgörs i huvudsak av ett skogs- och myrområde kring den stora, lugnt flytande bäcken Naakaoja som gett reservatet dess namn. Södra och östra halvan av reservatet består av en del av den stora våtmarken Saarenmaanjänkkä, som har höga naturvärden enligt länsstyrelsens våtmarksinventering.  

Berget Isovaaras blockiga sluttning utgör reservatets nordvästra del. Här växer tallskog med gott om äldre tallar som är mellan 200 och 400 år, liksom enstaka 500-åriga träd med plattade kronor och pansarbark.  Det finns mycket död, grov tallved och skogen har blivit tydligt påverkad av skogsbränder, varav den senaste troligen drog fram genom området för cirka 150 år sen. Mellan tallarna växer gran och vårtbjörk.

På myrens holmar finns urskogsartad barrblandskog med gott om död ved av både tall och gran. Här finns flera tallar på 200-250 år, en generation som bär spår efter skogsbrand.  

Vegetationen i reservatet utgörs av friska blåbärsmarker med inslag av olika örter. I Naakaojas skogar kan du möta lavskrika, tjäder och tretåig hackspett. Här finns också många ovanliga vedsvampar med fantasifulla namn, som blodticka och taigaskinn.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 2,10 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat