Jylkkyvaara

Jylkkyvaara är ett stort och variationsrikt reservat i västra delen av Pajala kommun. Naturreservatet består av tre delar; det stora våtmarkskomplexet Kurkkionvuoma i öster, det gamla domänreservatet Jylkkyvaara i väster och ett sammanhängande område med naturskog däremellan.

Skog

I Jylkkyvaaras skogar har naturen sin stilla gång. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kurkkionvuoma är ett stort myrområde där våtmarken är av högsta naturvärdesklass (enligt våtmarksinventeringen). Myren uppvisar stor artrikedom och mångformighet med flera olika myrtyper. Här finns flera rödlistade arter som exempelvis myrbräcka och käppkrokmossa. I anslutning till myren och på myrholmarna, dominerar gammal urskogsartad granskog. Här finns riklig tillgång på död ved och ett stort inslag av gammal sälg.  

På höjderna i den mellersta delen av naturreservatet dominerar tall som övergår till granskog där marken flackar ut. Här är skogen gammal och det är gott om död ved, främst i form av liggande granar, så kallade lågor. Området har också påverkats av en skogsbrand för cirka 200 år sedan, spår av bränder i gamla granar och tallar har påträffats runtom i området.

I väster ligger det gamla domänreservatet Jylkkyvaara. I söder finns Jylkkyvaaraåsens skogsklädda nordsluttning som utgörs av omväxlande tallbackar och bördigare stråk med gran. De centrala och norra delarna av det gamla domänreservatet utgörs av en skogs-myrmosaik där skogen till största delen består av granskog.  

Ett par stora kolbottnar har påträffats i området. Kolbottnarna kommer sannolikt från bruksepoken i den närliggande Masugnsbyn.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1997, utvidgades 2009

Storlek: 19,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000