Iskusvaara

Iskusvaara är ett flackt skogsområde där myrar ligger insprängda här och var. Granskog dominerar naturreservatet men här finns också mycket lövträd, främst i form av vårtbjörk, sälg och asp. På fuktig mark står sumpskog. 

Gammal barrskog med mossa på marken

Skog i Iskusvaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen i området är tydligt påverkad av äldre tiders skogsbränder. På gamla granar och vårtbjörkar hittar man sår i barken efter branden, så kallade brandljud.

I naturskogar är döda träd en viktig ingrediens. De utgör livsmiljö åt många svampar, lavar och insekter som inte kan överleva i en produktionsskog. Liggande döda träd brukar kallas för lågor, i Iskusvaara finns gott om lågor av lövträd och av gran. På granlågorna växer rödlistade vedsvampar som lappticka och gränsticka.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat