Anokangas

Anokangas är en stor sandhed där det växer gammal tallskog. Skogen är gles och området är naturskönt och mycket lättvandrat. En sådan här riktigt gammal tallskog på sandig mark är mycket ovanlig i hela landet.

Strand vid en sjö

Lättvandrad skog och badstrand i Anokangas. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Marken är torr och markvegetationen utgörs av renlavar, kråkbär, mjölon och ljung. I området finns rikligt med gamla, grova tallar som är 200 till 400 år och här finns även enstaka mycket grova tallar som är mer än 500 år gamla. På flera träd kan du se invallade, gamla brandskador i barken. Det visar att det har brunnit här. De senaste två bränderna har daterats till cirka 1830 respektive 1952.  

Anokangas är också kulturhistoriskt värdefullt och området är utpekat i Norrbottens kulturmiljöprogram. Anokangas har använts som höstsamlingsplats för samerna i trakten under mycket lång tid. Här finns både förhistoriska lämningar från stenåldersboplatser och mer sentida kulturlämningar som tjärdalar och husgrunder. Anokangas används än i dag i renskötseln och en stor rengärde finns i södra delen av området.  

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på iordningställda grillplatser, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 8,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat