Ahmakero

I Ahmakero finns glesa tallskogar som är vackra och lätta att vandra i. Framförallt i de östra delarna finns höga tallar som är mellan 300 och 500 år gamla. I hela området finns spår efter tidigare bränder i form av kolade högstubbar, torrakor och rotvältor.

Bild på tallar som står väldigt glest

Det är lätt att vandra bland tallarna. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Längs bergets södra sluttning är marken friskare och bland tallarna växer vårtbjörk som ofta är gammal och grov. Det finns även en del gamla grova aspar och enstaka gammelsälgar. De här träden är mycket värdefulla ur naturvårdssynpunkt eftersom en mängd arter är knutna framförallt till de grova och äldre stadierna av de här trädslagen. Främst handlar det om vedlevande insekter, lavar och svampar men även fåglar som hackspett letar gärna efter mat i de döende träden.  

I de flacka delarna i nordväst finns en stor myr som heter Ahmavuoma, genom Ahmavuoma rinner bäcken Ahmajoki.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat