Vittikkoseitterova

Vittikoseitterova är en fin urskogsartad granskog som är tydligt påverkad av skogsbränder. Här finns gott om brända stubbar och andra spår efter brand i gammeltallar, granar och björkar.

Illustration av tall med brandskada

Tall med barkskada från en brand, så kallat brandljud. Illustration Jonas Lundin

Nära gränsen till Finland i Övertorneå ligger Vittikkoseitterova, ett område som består av delar av berget med samma namn i väster och av våtmarken Silejäjännkkä i öster. Centralt i reservatet rinner en liten bäck med omgivande fuktig mark.  

I reservatet växer en urskogsartad, lövrik granskog. Inslagen av löv består framförallt av vårtbjörk, asp och sälg. De fuktigare partierna har en frodig vegetation med lågväxande örter. I bergets östra sluttning finns en hel del tall och skogen har mer karaktär av en barrblandskog. Vittikkoseitterova är tydligt påverkat av skogsbrand, det syns på sotade stubbar och spår efter brand i träden. Död ved finns spritt i området, vilket är av stor betydelse för många växt- och djurarter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2010

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat