Seitterovantaustanjänkkä

Reservatet med det långa namnet har granskogar med inslag av grova lövträd och det är en fristad för många arter i ett annars brukat landskap.

höstfärgade träd mot blå himmel

Seitterovantaustanjänkkä. Foto Länsstyrelsen Norrbotten

Seitterovantaustanjänkkä består av lövrika granskogar som vuxit upp naturligt efter skogsbrand. En stor andel av träden utgörs av högväxta och grova lövträd, främst vårtbjörk och asp men bitvis också av grov sälg. Genomgående växer skogen på produktiv mark och många av granarna är mellan 25-30 meter höga. Även många av de ståtliga lövträden når mäktiga höjder upp emot 25 meter. Tall utgör på vissa håll ett mindre inslag men det är gran och lövträd som ger naturreservatet dess karaktär. Att skogen är gammal avspeglas också i att många av träden är rikligt draperade med hänglavar.

Död ved är viktiga beståndsdelar i naturskogar och i reservatet är tillgången på såväl liggande som död ved ganska god. Anmärkningsvärt är den höga andelen död ved av sälg, vilket är ovanligt i dessa trakter. Naturreservatet utgör levnadsmiljöer för många hotade växter och djur. Bland annat finns här rödlistade vedsvampar som rosenticka och lappticka samt påtagligt med spår efter vedlevande insekter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2009

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat