Puostijoki

Genom hela reservatet rinner den 10-20 meter breda ån Puostijoki i nord-sydlig riktning. På båda sidor om ån finns myren Stormyran som är ett variationsrikt våtmarkslandskap med flera olika myrtyper.

Vattendrag omgivet av skog

Puostijoki. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogarna längs med ån översvämmas periodvis, framför allt under våren. Med det inströmmande vattnet får marken och skogen även ett tillskott av näringsämnen. I stort sett hela åsträckan kantas av gammal, lövrik och hänglavsrik granskog. Många av träden har hög ålder och granar över 250 år är ingen ovanlighet. I skogarna längs vattendraget finns gott om och ofta rikligt med död ved, då främst av död eller döende björk och bäveravgnagda aspar.  

En rad olika specialiserade kärlväxter, lav-, moss-, insekts- och däggdjur finner här sitt livsutrymme. Fågellivet är rikt med olika hackspettar som bearbetar den döda veden vilket får till följd att andra hålbyggande fåglar får möjlighet att häcka och trivas här. 

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2010

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat