Kuusivaara

Kuusivaara är ett stort, orört barrskogsområde.För 150-200 år sen inträffade flera större skogsbränder här. Bränderna har gjort att det idag finns ovanligt gott om asp och andra lövträd i skogen. Det gör området till en värdefull tillflyktsort för många arter som är beroende av dessa idag så sällsynta livsmiljöer.

Flygbild över myrområde

Kuusivaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet innefattar de fyra skogsklädda bergen Kuusivaara, Ahmarova, Airivaara och Puistisvaara samt omgivande myrar och sumpskogar. Gran är det vanligaste trädslaget i reservatet. I bergssluttningarna växer det granskog med stora inslag av lövträd. Stora arealer skog har en stark urskogsprägel med mycket liten påverkan från skogsbruk.  

Den norra delen av reservatet består av en mosaik av sumpskog och myrmarker. Längst i nordöst ligger berget Puistisvaara, klätt i barrskog med gott om lövträd och brandskadade gamla träd. Centralt i reservatet ligger Kuusivaara, det största berget. Det täcks av granskog med många äldre björkar och grova aspar och en hel del död ved. Graden av mänsklig påverkan i skogen är mycket låg.

Sydväst om Kuusivaara ligger det lilla berget Ahmavaara, som i de nordvästra delarna stoltserar med extremt mycket liggande död ved. I övrigt påminner skogen om den i Kuusivaaras sluttningar. I bergets södra delar finns flera mindre blocksänkor mellan sluttningens åsryggar. Längst söderut ligger Airivaara, även här är skogen en lövrik barrskog. Terrängen är generellt blockig.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Pajala/Övertorneå

Bildat år: 1997, utvidgades 2010

Storlek: 21,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000