Björkknösen

Reservatet är ett flackt skogs- och myrmosaiklandskap med ett flertal större och mindre skogsklädda holmar.

vy över gammelskogar och våtmarker. Foto.

Björkknösen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Stor myr med rik natur

Den vidsträckta Stormyran, som är en myr med mycket höga naturvärden sväljer hela reservatet. Vissa partier är ordentligt försumpade och bitvis kan terrängen vara svårframkomlig. Ute på Stormyran finns en mängd låga myrholmar, som kläs av gammal lövrik, urskogsartad granskog och tillgången på död ved i alla former är i regel god. Det finns gott om lövträd som björk och asp men även gamla sälgar kan ses lite här och där. Flera av holmarna har också rikligt med liggande döda granar och stående döda och döende granar.  

Vattendrag

Närmare sjön Hirvijärvi, vid Björkknösens västra sida finns partier med asprik granskog med gamla och grova träd. En mindre del av Puostijoki flyter genom nordöstra delen av reservatet och från Rapajärvi kommer ett mindre vattendrag in och följer östra sidan av reservatet. I anslutning till vattendragen finns lövrika svämskogar. På flera av träden ses hackspettars framfart i sin jakt efter insekter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2010

Storlek: 5,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat