Stora Vänsberget

Ett område som har variationsrika skogar med många spännande arter som liten aspgelélav, en art som främst hittas i Sverige.

Skog och trädstam med brandljud

Vandringsvänlig gammelskog på Stora Vänsberget. Några av trädstammarna har rejäla brandljud (skador efter brand). Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet består av bergen Skravelberget och Stora Vänsberget som når 328 meter över havet. Det är påverkat av tidigare skogsbränder som har lett till att det är en stor variation i området med såväl gammal tallskog, gammal granskog samt det som är i det närmaste rena lövskogar.

Det finns en mängd arter i Stora Vänsberget som är knutna till naturskogar. Av dessa hittas arter som violettgrå tagellav och liten aspgelélav som växer på gammal gran och asp. Andra arter som lappticka och den vackert rosa rosenticka kan ses växande på liggande död gran i stort sett i hela reservatet.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Överkalix/Gällivare

Bildat år: 2009

Storlek: 5,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000