Mellersta Hällberget

Här växer det främst tallskog och vissa av tallarna är 400 år eller äldre, vilket gör dem mycket värdefulla eftersom så pass gamla träd är mycket sällsynta nu för tiden. En stig går genom reservatet till nordöstra hörnet av Mellersta Hällberget.

Gammelskog med döda träd på marken.

Mellersta Hällberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Mellersta Hällberget består till större delen av äldre tallskog i blandning med björk, enstaka asp samt inväxande gran. Det brann senast i reservatet för cirka 100 år sedan och det syns genom att vissa tallar har skador på stammen som har orsakats av branden. De flesta träden har en ålder på cirka 200-250 år men det finns några riktigt gamla tallar som är 400 år eller äldre.

I den östra delen finns en mindre naturskog där gran är det vanligaste trädet och en hel del död gran ligger på marken. Här står täta snår av rönn och gråal som höjer sig över växter som älgört, strutbräken och majbräken. Fågeln tretåig hackspett trivs i området.

Tretåig hackspett. Illustration.

Tretåig hackspett. Illustration av Jonas Lundin.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 1997

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000