Lombbergen

Lombbergen erbjuder en mosaik av berg och våtmarker som korsas av bäckar som översilat markerna så att sötvattensängar skapats. Här finns flera olika skogstyper där många arter trivs.

Människa tittar ut över skogslandskap

Lombbergen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

En tur i Lombbergen bjuder både på en stor variation av olika naturtyper och en stor artrikedom för den uppmärksamme men även en vacker utsikt över landskapet från både stora och lilla Lombberget.

Växter, svampar och insekter

Lill-Lombberget i norra delen av området, når drygt 200 meter över havet. På norra sluttningen växer det tallskog och här finns gott om tallar som överlevt tidigare bränder, tallöverståndare, som ibland når en ålder av 200-300 år. Marken kläds av stora block och ett rejält jordlager och många tallar är rikligt klädda med hänglav. En bit upp på bergssluttningen är tallskogen urskogsartad med inslag av björk och senvuxen gran. Här finns också flertalet sällsynta arter av tickor, så som gränsticka och gräddporing. Lill-Lombbergets västra sluttning utgörs av en storblockig brant, även här rikt på gamla tallöverståndare samt rikligt med gammal och grov, död tallved. Spår av den sällsynta skalbaggen reliktbock har hittats här.  

Värdefulla våtmarker

Större delar av området är myrmark med bland annat sträng-flarkkärr, topogena kärr och mader i form av sötvattensstrandängar som kommer sig av de många drågen som översilar området. Här finns även inslag av järnockramiljöer. Vidare västerut blir bäckdråget mer örtrikt med ekbräken och skogsnäva och likaså norrut, där landskapet antar en ravinliknande struktur är bäckdråget rikt och frodigt och kantas på båda sidor av extrema mängder död ved. Här finns det också rikligt med spår av tretåig hackspett.  

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• tälta
• vandra
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• göra upp en mindre eld 
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Överkalix        

Bildat år: 2011, utökning 2017

Storlek: 3,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen        

Skyddsform: Naturreservat