Kattisberget

På Kattisberget växer gammal tallskog på de blockiga rasbranterna och hällmarkerna. Uppe på toppen är det en härlig utsikt över det omgivande landskapet.

Blockig mark och skog med höstfärger

Kattisberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet utgörs av den övre branta delen av Kattisberget som reser sig 318 meter över havet. Bergets övre del har ett stort inslag av hällmarker. Frostbrytning har skapat utbredda blockiga rasbranter på flera håll i sluttningarna, vilket gör att reservatet delvis är mycket svårframkomligt, blockigt och brant.  

Berget kläs av urskogsartad och kraftigt brandpräglad tallskog. På toppen av berget och i de mer stenbundna delarna av sluttningarna står gles gammal tallskog där flera hundra år gamla träd dominerar. Över hela reservatet är skogen rik på tallar i åldern 300-400 år eller äldre.   

Det finns många brandspår på Kattisberget och bitvis är var och vartannat träd skadat. Den senaste branden var omkring 1840 men innan dess har det brunnit flera gånger området. Många träd har klarat sig igenom en till tre bränder men det finns tallar som har överlevt fyra bränder!  

Kattisberget har som helhet mycket höga naturvärden med sin urskogsartade gamla tallskog, som har gott om död ved i alla dess former. Rikedomen av brandskadade träd fungerar utöver sin biologiska betydelse som skogshistoriska arkiv över hur området har berörts av bränder genom tiderna. Många arter som kräver gammal tallskog av det här slaget har hittats i området bland annat insekterna reliktbock, mindre märgborre samt svamparna fläckporing, nordtagging och gräddporing.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• vandra
• tälta
• göra upp en mindre eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Överkalix      

Bildat år: 2011

Storlek: 3,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat