Iso Linkkavaara

Iso Linkkavaara är ett naturskönt område med branta stup, blockiga sluttningar och gamla mäktiga träd som bär spår efter skogsbränder som inträffade för flera hundra år sen.

Skog på klippig bergssida

Iso Linkkavaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Marken är övervägande blockig, på sina håll med skarpa branter och hällmark. Skogen är en gammal tallskog med grova, flerhundraåriga tallar, med pansarbark och platta kronor. Väldigt många av träden har tydliga spår i stammen efter de skogsbränder som härjat i landskapet. En del av de äldsta träden har märken efter inte mindre än fem bränder. Det finns rikligt med död ved som ofta är sotad.

I sluttningarna är skogen produktiv och har stora inslag av lövträd. Träden är i huvudsak av björk och asp, men det finns även grov sälg. På flera håll finns frodiga vattendrag med arter som röd trolldruva och ormbär. Invid bäckarna står gammal granskog, rik på död ved. Spår kan ses efter den rödhättade spillkråkan som har varit på jakt efter insekter.

Röd trolldruva

Röd trolldruva i Iso Linkkavaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Gällivare, Överkalix

Bildat år: 2010

Storlek: 3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: I området saknas stigar, eldstäder och andra anordningar för rörligt friluftsliv.