Hällberget

Reservatet är en riktig samlingsplats för sällsynta arter så som storporig brandticka. Den har bara hittats på ett fåtal platser i Sverige.

Gammelskog och myr

Hällbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Hällberget består av tre berg med mellanliggande myrstråk. Här finns det gott om gammal granskog med nästan inga spår alls efter något som helst skogsbruk. Även myrarna har mycket höga naturvärden och har klassats som några av de finaste myrarna i länet.

Berget Hällberget ligger mitt i området. Bland block- och hällmarkerna står lågvuxen, gles granskog med inslag av klen björk, enbuskar och en del grova, omkring 300 år gamla tallar. Klimatet är kärvt och har gjort att topparna på många av träden är brutna och torkade. Denna typ av skog, riktigt gammal granurskog som är påverkad av ett kärvt klimat, dominerar även resten av naturreservatet. Det finns dock plats för andra typer av skogar som till exempel högrest, frodig granskog med prunkande örter som torta och skogsnäva och områden med gamla, grova tallar som vittnar om äldre tiders skogsbränder.

Hällberget är en riktig "hot spot" för sällsynta och hotade arter som kräver gamla orörda skogar för att överleva. Här finns arter som taigaskinn, grenlav och ostticka som alla behöver gamla eller döda träd för att trivas. Här finns också en riktigt sällsynt art, storporig brandticka som endast är hittad på sex platser i Sverige.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2010

Storlek: 3,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000