Granberget

Här finns det många sällsynta skalbaggar. De trivs i alla de döda träd som står och ligger överallt i naturreservatet. En av dem är den sällsynta större barkplattbaggen. Den hittar här sitt drömboende på liggande granar!

Gammelskog med död ved

Gammelskog i Granbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet breder ut sig på den svaga nordvästsluttningen av Stor-Granberget. Granberget bjuder på urskogsartade granskogar, myrmarker och skogar av sumpskogskaraktär. Genom reservatet flyter flera mindre bäckar. Längs bäckarna är vegetationen ofta frodig och här finner man arter såsom torta, skogsnäva och majbräken.

Eftersom skogen i området är nästan helt opåverkad av skogsbruk finns här mycket död ved. Den stora mängden död ved bidrar till en ovanligt rik skalbaggsfauna. Under barken på liggande granar har man hittat larver från skalbaggar som är mycket sällsynta i Sverige, exempelvis större barkplattbagge Pytho kolwensis och Agonum mannerheimi (endast två tidigare fynd i Sverige).

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2009

Storlek: 2,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000